Spørsmål og svar

Medlemsskap

Som student, skoleelev eller lærling kan du bli medlem i Fagforbundet. Som student betaler du 250 kroner i kontingent hvert semester.

Medlemskapet inkluderer LOfavør Kollektiv hjemforsikring – Norges beste innbo- og løsøreforsikring.

For elever under 20 år er medlemskapet gratis. Lærlinger har også gratis medlemskap.

Elever og lærlinger kan velge et medlemskap som inkluderer kollektiv hjemforsikring. Kontingenten er da den samme som for studenter, 250 kroner pr halvår. Har du kollektiv hjemforsikring og blir frastjålet f.eks laptopen på skolen, vil dette mest sannsynlig bli dekket av forsikringen.

Student- og lærlingforsikring (lofavor.no)

Fagforbundet Ungdom er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Over 30.000 av Fagforbundets medlemmer er under 30 år - både yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter. Fagforbundet har ungdomstillitsvalgte i fagforeningene, i fylkeskretsene og i forbundet sentralt. Slik har ungdom i Fagforbundet en reell påvirkningsmulighet på Fagforbundets politikk.

I Fagforbundet kan du være medlem enten du jobber i kommunal sektor, i statlige eller interkommunale selskaper, i sykehus eller i en privat virksomhet. Lærlinger, studenter og skoleelever er også velkommen i Fagforbundet.

Fagforbundet er et forbund som tar den enkelte yrkesutøver på alvor. Vi jobber for at den enkelte får bruke kompetansen sin.

Det kommer an på hva slags hjelp du trenger. En forutsetning for å kunne hjelpe deg er at du er medlem i Fagforbundet.

Har du fått ødelagt eller stjålet noe (eller trenger forsikringsordningene våre på grunn av noe annet) skal du ta kontakt med LOfavør eller SpareBank1.

Har du problemer på arbeidsplassen eller lurer på om du får riktig lønn eller andre spørsmål knyttet til arbeidsplassen skal du ta kontakt med din plasstillitsvalgte eller fagforeningen din. Kontaktinformasjon finner du på medlemsportalen.

Om du ikke får kontakt med hverken plasstillitsvalgt eller din lokale fagforening kan du ta kontakt med Fagforbundet i fylket ditt. Du skal få hjelp når du trenger det.

Fagforbundet er en del av LO  og av den norske fagbevegelsen.  Gjennom historien har fagbevegelsen vunnet mange viktige seire som har formet den norske velferdsstaten. Fagbevegelsens innsats har vært formidabel og helt nødvendig for at vi har hatt milepæler som dette:

 • 1909: Første lov om syketrygd
 • 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn
 • 1935: Den første Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne underskrives
 • 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn
 • 1957: Avtale om dagpenger under sykdom
 • 1967: Innføring av kollektiv hjemforsikring 
 • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov
 • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene
 • 1996: Avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år
 • 2000: Lengre avtalefestet ferie: To dager i 2001 og to dager i 2002 – til sammen fem ukers ferie.

Sammen står vi sterkest. Sammen jobber vi for å gjøre den norske velferdsstaten enda bedre!

Fagforbundet har godt skolerte tillitsvalgte over hele landet. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Alle medlemmer i Fagforbundet hører til en fagforening. Det er din lokale fagforening som skal bistå deg på arbeidsplassen. Fagforeningen er organisert i en fylkeskrets.

Plasstillitsvalgt

Den plasstillitsvalgte er din nærmeste tillitsvalgte på arbeidsplassen. Har du behov for hjelp eller har spørsmål om ditt medlemskap, tar du kontakt med den plasstillitsvalgte. Hvis den plasstillitsvalgt ikke kan hjelpe deg, tar vedkommende kontakt videre. Hvis du ikke får kontakt med, eller ikke vet hvem plasstillitsvalgt er, så ta kontakt med fagforeningen din.

Fagforeningsleder

Lederen i fagforeningen har hovedansvaret for deg som medlem. Hvis ikke fagforeningen din kan bistå deg direkte, vi de søke hjelp fra andre ledd i organisasjonen. Fagforbundet har regionale kompetansesentre og en sentral administrasjon med kompetanse på avtaleverk, regler, juss, lønn og medlemskap. 

Seksjonstillitsvalgt

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet hører også til en av fire seksjoner som har ansvar for det yrkesfaglige arbeidet i Fagforbundet. Alle fagforeninger skal ha en seksjonstillitsvalgt for hver seksjon. 

Vernetjeneste

Husk at alle arbeidsplasser også har en vernetjeneste. Verneombudet har ansvar for arbeidsmiljøspørsmål og HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet) for alle ansatte i din virksomhet. 

LOfavør gir deg som er fagorganisert gjennom et LO-forbund fordeler i forhold til for eksempel forsikringer, lån, feriereiser og advokathjelp. Du får Fagforbundet tilbud om en rekke forskjellige rimelige forsikringer. LOfavørs kollektive hjem-forsikring er kanskje landets beste innboforsikring. Det får vi til fordi vi er mange som står sammen. LOfavør er LOs egen bank- og forsikringspartner. Se generell brosjyre.

Les mer på www.lofavor.no

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel minstelønnsbestemmelser, spørsmål om rettigheter når det gjelder pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og videreutdanning. 

Tariffavtalen er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. 

Tariffavtaler blir i hovedsak forhandlet hvert annet år, men det kan forhandles om lønnsreguleringer hvert år (mellomoppgjør). Hvis partene blir enige om det kan mellomoppgjøret også inneholde andre spørsmål.

Arbeidsmiljøloven sier noe om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det stilles krav til virksomhetene: De skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og en del virksomheter, der det er nødvendig, skal ha bedriftshelsetjeneste.

Du finner hele arbeidsmiljøloven på www.lovdata.no.

Område

Andel i %

Noen stikkord

Kontingent- og forsikringskostnader

38

Kollektive forsikringer og kontingenten til LO. Inkluderer også kontingent for opplæringstiltak

Fagforeninger

14

Lokalt arbeid

Fylkene

13

Arbeid i fylkene

Driftsoppgaver forbundet sentralt

11

I hovedsak personalkostnader

Seksjonenes oppgaver sentralt

10

Primært det yrkesfaglige arbeidet

Prioriterte satsingsområder sentralt

10

Prinsipprogram og særskilte satsingsområder

Kompetansesentrene

4

Blant annet juridisk bistand

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

Du har krav på overtidsgodtgjøring for arbeid ut over den avtalte arbeidstid.

Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 prosent. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 prosent.

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Oversikten skal være tilgjengelig for den tillitsvalgte og Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljøloven § 10-7).

 • Samlet overtid for hver uke må ikke utgjøre mer enn 10 timer.
 • For fire sammenhengende uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 25 timer.
 • For 52 uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 200 timer.

Overtid utover dette kan kun pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig, og må ikke overskride grensene som er satt i Arbeidsmiljøloven § 10-6 (8).

Du har krav på kvelds-, natt- og helgetillegg hvis din arbeidsplass er omfattet av en tariffavtale. Dette reguleres ikke igjennom lovverket men igjennom tariffavtaler/overenskomster som partene har forhandlet seg frem til. 

Tariffavtalene regulerer dine lønns- og arbeidsvilkår, og som hovedregel betales et kvelds- og nattillegg mellom kl. 17.00-06.00.

Helgetillegget gjelder som regel fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

Men det er forskjellige forutsetninger om du arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeidstid fra dag til dag) eller kun på dag- og/eller kveldstid.

Tillegg for ubekvem arbeidstid, som det ofte kalles, varierer i kronebeløp og % i de forskjellige tariffavtalene. For å finne ut hva du har krav på må du finne den tariffavtale din virksomhet/arbeidsplass er omfattet av.

Du kan se tariffområdene her

Eller du kan logge deg inn på medlemsportalen for å se din egen tariffavtale

Nei. Reiseforsikring fra LOfavør må du bestille selv. Som LO-medlem får du en rimelig og god forsikring som gjelder hele familien din, hele året. Les mer om forsikring og bestill den på LOfavørs nettsider.

Fagforbundet har et meget godt tilbud om stipend til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning eller gå på kortere kurs. For å få stipend må du være medlem.

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby videregående opplæring til voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere. Se informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Fagskoler tilbyr yrkesrettede utdanningstilbud. Finn fagskolene.

Høgskoler og universitet tilbyr etter- og videreutdanning. Se noen tilbud.

Finn ut mer om alle typer utdanning på utdanning.no

Alle fylker har tilbud om karriereveiledning. Finn ditt fylke.

Ta kontakt med oss på servicetorget, så skal vi hjelpe deg videre.

Telefon: 23 06 40 00

E-post: servicetorget@fagforbundet.no

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Målet er at alle skal ha ei lønn de kan leve av og ei arbeidstid til å leve med. Dette gjelder uansett om du er kvinne eller mann, norskfødt eller innvandrer og uansett hvor du bor i landet. Vi jobber for ei rettferdig lønn og en rettferdig skattepolitikk.

En solidarisk lønnspolitikk innebærer at vi må heve lønna til de lavlønte. Lønna må også gjenspeile arbeidets art og innhold, krav til utdanning og hvor mye ansvar du har.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Du kan sjekke din tariffavtale på våre hjemmesider. Hvis du ikke vet hvilken tariffavtale som gjelder for deg kan du lett finne det ut ved å logge deg inn på vårmedlemsportal.

Hvis du mener du ikke får den lønna du har krav på eller de rettighetene du har rett til kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Vet du ikke hvem det er kan du logge deg inn på medlemsportalen. En forutsetning for at vi skal kunne hjelpe deg er at du er medlem. Er du ikke medlem kan du bli det.

Du kan jobbe for bedre lønn og rettigheter gjennom å bidra til Fagforbundets tariffkrav eller engasjere deg i din lokale fagforening.